วิธีตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือมั่นมีความปลอดภัยหรือไม่

ราชกิจจาฯประกาศใหม่เรื่องเงินได้จากต่างประเทศ พนักงานที่ได้รับรายได้จากต่างประเทศต้องส่งเสียภาษีตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการชำระภาษีและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติ

Table of Contents

การเงินได้จากต่างประเทศ: การสูญเสียภาษีอย่างไร?

การเงินได้จากต่างประเทศ: การสูญเสียภาษีอย่างไร?

เมื่อคุณได้รับรายได้จากต่างประเทศ คุณต้องหักภาษีที่ต้องชำระจากจำนวนเงินที่คุณได้รับแล้วจัดส่งมอบให้แผนกช้าโขว์ในประเทศของคุณ ถ้าคุณไม่ชำระภาษีให้ถูกต้อง คุณอาจถูกปรับและต้องพบกับผลกระทบทางการเงิน

อัตราการหักภาษีสำหรับเงินที่ได้จากต่างประเทศขึ้นอยู่กับปีการเงิน เช่นในปีการเงิน 2021 มูลค่าในUSD ของวันวันแพ็ค (30 เม.ย.) เป็นตัวบ่งชี้สำหรับการหักร้อยละของจำนวนโบนัน (THB)

อัตราค่าภาษีสำหรับปีการเงิน 2021

  • จำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 1,000,000 บาท: หักภาษีอัตรา 15%
  • จำนวนเงินที่ได้รับตั้งแต่ 1,000,001 – 4,000,000 บาท: หักภาษีอัตรา 20%
  • จำนวนเงินที่ได้รับมากกว่า4,000,000 บาท: หักภาษีอัตรา 30%

อย่าลืมให้ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการชำระเงินผิดพลาด

การสูญเสียภาษี

ถ้าคุณได้จ่ายเงินใช้จ่ายส่วนบุคคลให้แก่การใช้ยืมไม่ชำระคืน (โดยไม่ใช่กรณียืม) เช่นการใช้อุปกรณ์และยุโรปผ่านทางบัตรเครดิต คุณจะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้เลย แต่กรณีเงินใช้จ่ายส่วนบุคคลที่ไม่กำกับด้วยการจ่ายเงินเป็นสิ่งของ (เช่น การใช้กล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆ) คุณสามารถลดหย่อนภาษีได้

ภาษีที่ต้องจ่ายสำหรับเงินที่ได้จากต่างประเทศ: อัตราการถือคืนอย่างไร?

1. อัตราการถือคืนแบบปกติ

ในกรณีที่ได้รับรายได้จากต่างประเทศ เช่น เงินเดือนสกุลเงินต่างประเทศหรือดอกเบี้ยเงินฝั่งต่างประเทศ อัตรากันจ่ายส่วนสูงสุดของภาษีที่ต้องจ่ายให้แผ่ข้าพเจ้าของรายได้คือ 5% เมื่อไม่มีการบันทึกรับคืน (withholding tax) โครงสร้างการถือคืนและแบบปพ. ลูกค้าและ/หมิ่นโปลิโด (LMP) ถูกใช้ในการชำระภาษี

2. กรณีถือคืนหลัก

ในกรณีที่ผู้มีผู้มารับชำระภาษีนั้นไม่รวบรวมเงินจากผู้ถือใบพยานอัตราการถือคืน กับผู้มารับชำระภาษีมีการตัดสินใจหลักใดหลักระหว่างระหว่าง: การขอข้อมูลเสียเป็นที่ไม่เกี่ยวข้องการขอแบบคำขอสุดท้ายเพื่อสิ้นสุดกรณี (TPP) หน่วยงานปิดท้าย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

In order to calculate the amount of tax payable for income from foreign sources, it is important to understand the rates and regulations. The withholding tax rate for such income is typically at a maximum of 5%, when there is no withholding tax exemption. The structure of withholding and the LMP form are used in paying taxes.

There are cases where the primary payer does not collect money from the person holding the return rate certificate, and the payer has to make a decision between various factors. These factors include requesting irrelevant data, making a final request to end the case (TPP), concluding with closing agencies, and other conveniences.

วิธีคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นภาษีสำหรับรายได้จากต่างประเทศคืออะไร?

วิธีคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นภาษีสำหรับรายได้จากต่างประเทศคืออะไร?

1. วิธีการคำนวณ

ในการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นภาษีสำหรับรายได้จากต่างประเทศ มีขั้นตอนที่ต้องผ่าน เช่น ดูใบพยานแสดงอัตราการถือคืน (Withholding tax certificate) เพื่อหาร้อยละของรายได้ที่จะถือคืน โดยมีย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

2. ปัจจัยและกรกบวณ์

ในกรณีที่ผู้ถือใบพยานแสดงอัตราการถือคืนของเงินที่ได้จากต่างประเทศมีสิ่งแปลกปลอมใหม่ๆ เช่น CEO (กรณียัณย์ใบพยานสุดท้าย) ใหม่ทุกคัน (ผู้พิสูจ)

The calculation of the amount to be paid as tax for income from foreign sources involves several steps. One must refer to the withholding tax certificate to determine the percentage of withholding tax to be applied. This can be done up to 3 months retrospectively.

In some cases, where the holder of the certificate demonstrates an unusual and new factor such as a new CEO (newest final rate certificate), there may be additional factors and calculations involved.

ลดหย่อนใดๆสำหรับผู้ถือใบพยานแสดงอัตราการถือคืนของเงินที่ได้จากต่างประเทศ

ลดหย่อนใดๆสำหรับผู้ถือใบพยานแสดงอัตราการถือคืนของเงินที่ได้จากต่างประเทศ

1. การลดหย่อนในปีภาษี

ผู้ถือใบพยานแสดงอัตราการถือคืนของเงินที่ได้จากต่างประเทศมีสิทธิ์ลดหย่อนและไม่ต้องชำระภาษีได้บ้างกรณียัณย์ เช่น การคุ้มครองกรณีกระจาย (GVC) และการชำระเกิน (OVP)

2. วิธีใช้สิทธิ์ลดหย่อน

ในการใช้สิทธิ์ลดหย่อน ผู้ถือใบพยานแสดงอัตราการถือคืนของเงินที่ได้จากต่างประเทศควรติดตามหัวข้อประชุมและสอบถามในเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการ

Holders of the certificate demonstrating the withholding tax rate for income from foreign sources may be eligible for certain deductions and exemptions. This includes cases such as General Withholding Criteria (GVC) and Overpayment (OVP).

When utilizing these deductions, holders should stay updated with meeting topics and inquire through websites or service providers.

วิธีและกระบวนการชำระภาษีสำหรับผู้มีเงินได้จากต่างประเทศคืออย่างไร?

1. กระบวนการชำระ

ในการชำระภาษีสำหรับผู้มีเงินได้จากต่างประเทศ ผู้ถือใบพยานอัตราการถือคืนควรโอนเงินผ่านบัตกรุ่นใหม่ 5 กรณียัณย์ เพื่อชำระภาษีโดยไม่มีข้อผูกโยง

2. วิธีการโอน

ผู้ถือใบพยานอัตราการถือคืนสามารถโอนเงินผ่านบัตกรุ่นใหม่ 5 กรณียัณย์ได้โดยใช้ QR Code หรือเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตและกรอกข้อมูลที่จำเป็น

In order to pay taxes for individuals earning income from foreign sources, it is recommended to use the new 5th generation tax payment system to make the payment without any restrictions.

Holders of the withholding tax rate certificate can transfer money through the new 5th generation tax payment method by using a QR code or accessing the internet system and providing necessary information.

การใช้บัตกรุ่นใหม่ 5 (กรณียัณย์) เพื่อชำระภาษี

1. เกี่ยวกับระบบ

บัตกรุ่นใหม่ 5 (กรณียัณย์) เป็นระบบชำระภาษีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีการปรับปรุงและความสะดวกสบาย เพื่อให้ผู้ถือใบพยานอัตราการถือคืนและผู้มีเงินได้จากต่างประเทศสามารถชำระภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขั้นตอนการใช้

เพื่อใช้บัตกรุ่นใหม่ 5 (กรณียัณย์) เพื่อชำระภาษี ผู้ถือใบพยานและผู้มีเงินได้จากต่างประเทศควรลงทะเบียนกับกรมสรรพากรและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกรุ่นใหม่ 5 (กรณียัณย์) เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรจะให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชัน

The new 5th generation tax payment system has been developed with improvements and conveniences to allow holders of the withholding tax rate certificate and individuals earning income from foreign sources to efficiently pay their taxes.

To use the new 5th generation tax payment system, holders of the certificate and individuals should register with the Revenue Department and download the new 5th generation tax payment application. Officials from the Revenue Department will provide guidance on how to use the application.

เงินที่ได้จากต่างประเทศที่ยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีในปีการเงินต่อไป

1. กรณีของเงินที่ได้จากต่างประเทศที่ยกเว้น

ในปีการเงินต่อไป ผู้มีเงินได้จากต่างประเทศสามารถไม่ต้องชำระภาษีสำหรับบางกรณียัณย์ เช่น เงินบำนาญหลัก (Pension) และค่าบริการที่ทำให้ผู้ใช้บริโภคจ่าย

2. เอกสารแสดงการยกเว้น

ในกรณีที่จำเป็นต้องขอคืนหุ้น ผู้มีผู้มารับชำระภาษีควรกระจัดสายพันธุ์โคโล [ä] เพื่อขอแบบพิมพ์สุดท้ายขอหุ้น (TPP) และวันที่และวันหยุดพักการบันทึกรับคืน (Remittance Holiday)

In the next fiscal year, individuals earning income from foreign sources may be exempt from paying taxes for certain factors, such as primary retirement income (Pension) and fees that result in consumer expenses.

In cases where it is necessary to request a refund, primary payers should streamline their processes to request the latest printed form of shares (TPP) and the date and duration of remittance holiday.

หลังจากที่ราชกิจจาฯประกาศเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้ได้รับเงินจากต่างประเทศต้องเสียภาษี เราสามารถสรุปได้ว่าการเสียภาษีเป็นสิ่งที่จำเป็นและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระจายโอกาสและให้ความยุติธรรมในการชำระภาษีของผู้ได้รับเงินนอกชายแดน

Leave a comment